Comunity

Search

Events
Don't miss
Marathon Piatra CraiuluiMarathon 7500Bike marathon 4 MountainsCazare Predeal

cazare


Cazare, Pensiuni, Hoteluri

Partners
Zitec - software outsourcing romania

Știrile Radio Cluj


Alpinet on TwitterAlpinet on Facebook

Alpinet lists - alpinet2k

Bookmark and Share

From: CLUBUL DE CICLOTURISM NAPOCA <o...@ccn.ro>
Date: Fri, Aug 2, 2013, 9:15 am
Subject: [a] Fwd: LEGISLATIE NOUA: Ordinul MMSC 1470 / 2013 - printre altele, SALVAMONTUL este autoritate de reglementare si avizare pt trasee turistice si de escalada in arii protejate
Desi siguranta practicarii turismului activ si sporturilor montane si
evitarea accidentelor nu are nicio legatura cu protectia naturii /
conservarea biodiversitatii, in legislatia specifica de arii naturale
protejate sunt prevederi in aceasta materie, care prevad ca avizele date
de administrorii si custozii de arii naturale protejate relativ la
amenajari care se efectueaza in acele arii sa fie conditionate de
obtinerea si prezentarea unor avize de la serviciile Salvamont /
Salvaspeo privind siguranta respectivelor amenajari.

Este o abordare anormala si periculoasa, pentru ca amesteca rau
borcanele. Azi-maine accesul unei persoane va fi conditionat de cazier
fiscal, certificate medicale sau notele de la scoala? Ce interes au
structurile de protectia naturii in materie de siguranta a amenajarilor
si modului de practicare a unor activitati umane din alte puncte de
vedere decat protectia mediului? O sa avizeze pe viitor administratorii
/ custozii si arhitectura interioara a pensiunilor, sa nu fie risc de
accident pentru turisti ca o scara e prea abrupta sau o grinda prea
joasa sau patul prea subred?

E destul de clar de unde vin chestiile astea si cine a facut lobby, dar
este un fapt foarte negativ si care nu va face bine nici
administratorilor si custozilor de arii protejate..... Si uite asa, pe
usa din dos, serviciile Salvamont si Salvaspeo au devenit autoritate de
reglementare, emitenti de acte administrative, desi propriile norme de
organizare si functionare nu le confera asemenea puteri...

Radu Mititean
director executiv CCN
fost sef de echipa Salvamont


ANEXA:
Extras din Ordinul MMSC 1470 / 2013

Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice
Ordin 1470 / 2013
privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrarii si a
custodiei ariilor naturale protejate


ANEXA nr. 5: Modalitatea de emitere a avizului de c tre
administratorii/custozii ariilor naturale protejate desemna i
A n vederea A ndeplinirii obliga iei de a emite avize solicitate de c tre
autorit ile competente pentru protec ia mediului (ACPM), A n urma
notific rii directe sau de participare A n comisia/comitetul/colectivul
organizat /organizat A n cadrul procedurilor de reglementare,
administratorii i custozii desemna i respect urm toarele prevederi:
a) analizeaz documenta iile A naintate de c tre ACPM A n cadrul etapelor
procedurilor de reglementare i emit puncte de vedere motivate.
Documenta iile sunt prev zute A n actele normative care precizeaz
procedurile de emitere a urm toarelor acte de reglementare:
(i) avizul de mediu pentru planuri i programe;
(ii) acordul de mediu i avizul Natura 2000 pentru proiecte;
(iii) autoriza ia de mediu pentru activit i cu posibil impact
semnificativ asupra mediului;
(iv) autoriza ia integrat de mediu;
(v) autoriza ia pentru activit ile de recoltare, capturare i/sau
achizi ie i/sau comercializare, pe teritoriul na ional sau la export, a
florilor de min , a fosilelor de plante i fosilelor de animale
vertebrate i nevertebrate, precum i a plantelor i animalelor din
flora i, respectiv, fauna s lbatice i a importului acestora;
b) pentru emiterea avizului, administratorii i custozii informeaz
beneficiarii de planuri/programe/proiecte/activit i, prin afi are pe
site web, afi are la sediu, panouri informative i prin alte forme de
informare disponibile, asupra depunerii urm toarelor documente necesare:
(i) dovada achit rii tarifului de analiz a documenta iei i de emitere a
avizului administratorului/custodelui, tarif care este stabilit conform
prevederilor legale A n vigoare, cu excep ia cazurilor A n care exist
prevederi legale A n vigoare c tariful nu se percepe;
(ii) pentru situa iile A n care planurile/
programele/proiectele/activit ile care in de: realizarea/amenajarea
unui traseu turistic montan nou, realizarea/amenajarea unui parc de
aventur /traseu sportiv situat la A n l ime i utilizA nd tehnici i
echipament specifice practic rii alpinismului, escaladei, speologiei
sportive, realizarea/amenajarea unui traseu turistic amenajat
predominant pe vertical care impune montarea de prize/trepte
artificiale pentru A naintare i a unui element de siguran ,
realizarea/amenajarea unor elemente de siguran turistic pe traiectul
unui traseu turistic montan sau amenajarea unei pA rtii de schi ori
traseu de schi-fond, solicitantul va prezenta i avizul de siguran
montan , denumit generic aviz Salvamont, aviz eliberat de c tre
serviciul jude ean Salvamont din jude ul pe a c rui raz administrativ
este situat aria protejat respectiv . A n situa ia A n care A n jude ul
respectiv nu exist serviciu jude ean Salvamont, acest aviz va fi
eliberat de c tre serviciul Salvamont local sau jude ean cel mai
apropiat de aria protejat respectiv ;
(iii) pentru situa iile A n care planurile/
programele/proiectele/activit ile care in de: amenajarea unei cavit i
pentru acces turistic de mas sau amenajarea unei cavit i pentru turism
speologic specializat, solicitantul va prezenta i avizul de siguran
speologic , denumit generic aviz Salvaspeo, aviz eliberat de c tre
serviciul jude ean Salvaspeo din jude ul pe a c rui raz administrativ
este situat aria protejat respectiv . A n situa ia A n care A n jude ul
respectiv nu exist serviciu jude ean Salvaspeo, acest aviz va fi
eliberat de c tre serviciul Salvaspeo jude ean cel mai apropiat de aria
protejat respectiv ; orice alt document considerat relevant de c tre
titularul/beneficiarul care solicit eliberarea avizului;
c) administratorii i custozii pot solicita informa ii suplimentare c tre
ACPM, A n vederea emiterii avizului. Informa iile solicitate trebuie s
fie relevante pentru:
(i) evaluarea efectelor directe i indirecte asupra ariilor naturale
protejate din zona de influen a
planului/programului/proiectului/activit ii;
(ii) identificarea ulterioar emiterii actului de reglementare a
poten ialelor efecte semnificative asupra ariei naturale protejate
datorate activit ilor desf urate;
(iii) alte aspecte relevante specifice competen ei
administratorului/custodelui, necesare implement rii planului de
management i/sau a regulamentului ariei naturale protejate;
d) administratorii i custozii pot solicita informa ii suplimentare A n
termen de 15 zile de la primirea unei cereri de avizare, respectiv A n
termen de 3 zile pentru activit ile de recoltare/capturare a speciilor
s lbatice de flor i faun , A n scopul comercializ rii;
e) A n vederea emiterii avizului, administratorul/custodele ariei naturale
protejate nu poate solicita studii suplimentare/lucr ri titularului, A n
afara celor solicitate fundamentat prin punctele de vedere emise A n
cadrul procedurilor de reglementare coordonate de c tre
ACPM. Administratorii i custozii analizeaz documenta ia transmis de
ACPM, verific , dup caz, amplasamentul
planului/programului/proiectului/activit ii i emit avizul, inA nd cont
de integritatea i de obiectivele de conservare pentru care aria
natural protejat de interes na ional/comunitar/ interna ional a fost
desemnat , A n baza Hot rA rii Consiliului tiin ific, dup caz. Avizul
emis respect formatul de la lit. j) din prezenta anex . Avizul
administratorilor i custozilor se emite A nainte de emiterea actului de
reglementare de c tre ACPM;
f) termenul de emitere a avizului administratorului/custodelui este de 30
de zile de la primirea solicit rii cu documenta ie complet i/sau de la
primirea informa iilor suplimentare, dac nu este prev zut alt
perioad A ntr-un alt act normativ sau A n procedurile de reglementare
prin care s-a solicitat avizul administratorului/custodelui;
g) termenul de emitere a avizului administratorului/custodelui pentru
activit ile de recoltare/capturare a speciilor s lbatice de flor i
faun , A n scopul comercializ rii, este de 5 zile de la primirea unei
solicit ri cu documenta ie complet sau de la primirea informa iilor
suplimentare;
h) revizuirea avizului emis de administratorii i custozii ariilor
naturale protejate se solicit de c tre ACPM A n cadrul procedurilor de
revizuire a actelor de reglementare emise anterior;
i) cererea pentru emiterea avizului de c tre administratori i custozi,
are urm torul format:
Cerere
Subsemnatul,.............................., identificat cu C. I. seria
........................ nr......................., domiciliat A n
........................., A n calitate de reprezentant al
.................... (Se va completa de c tre persoanele juridice.)
............................., cu sediul social A n localitatea
..........................., str................ nr.............., bl.
.............., sc................, ap.........., jude ul/sectorul
......................., avA nd codul fiscal (CUI)....................,
nr. de A nregistrare la registrul comer ului
.............................., solicit eliberarea avizului de c tre
........................... [Se men ioneaz administratorul/custodele
ariei naturale protejate.)......................, pentru
planul/programul/proiectul/activitatea.........................
Documentele care stau la baza solicit rii transmise la autorit ile
competente pentru protec ia mediului (ACPM) A n cadrul................
(Se men ioneaz solicitarea avizului de mediu/acordului de
mediu/autoriza iei/autoriza iei integrate de mediu i a autoriza iei
pentru recoltare/capturare i/sau achizi ie i/sau comercializare de
plante din flora s lbatic , flori de min , fosile de plante, fosile de
animale vertebrate i nevertebrate i/sau animale din fauna s lbatic de
c tre persoane fizice i/sau juridice.)........................ sunt
urm toarele:......................... (Se vor enumera documentele depuse
la ACPM.).....................
Date de contact: telefon/mobil.................. fax..................
e-mail.......................................
DataSemn tura i tampila
[...]
The messages are provided by the mentioned sources.
We take no responsability for their form and content.


Links to the Mountain Guide:
Muntii LATORITEI  


A photo [Not found]

An article [Not found]

A trail
Vidra-Hotel Tranzit-Piriul Pietrele Vidrutei-Stina Pietrile-Saua Pietrile-Virful Mogosul-Izvorul Vidrutei-Valea Vidrutei-Lacul Vidra-Vidra
Traseu: relativ ușor, dificil iarna Marcaj: parțial cruce roșie, bandă galbenă Durata: 5-6 oreUn alt circuit cu punct de plecare și sosire din stațiunea Vidra se poate realiza urmînd traseul de mai sus, care permite vizitarea zonei carstice Pietrile-Mogoșu. Pînă în Șaua Pietrile traseul este comun cu traseul nr. 19. Din Șaua Pietrile urmăm drumul de culme Ștefanu-Valea Măceșului, în direcția est, abordînd prima serpentină care ocolește Vîrful Pietrile (1877 m), impunător prin stîncile sale calcaroase.

Spre sud își adîncește valea Pîrîul lui Tocan, iar spre vest lăsăm în urmă silueta masivă a Vîrfului Puru, cu căldarea sa glaciară situată spre nord. Drumul urcă treptat și în curînd ajungem într-un mic platou de unde avem o frumoasă priveliște spre lacul Vidra, aflat la nord. Ocolim apoi un vîrf rotunjit (Boarneșu -1923 m), drumul efectuînd o serpentină spre sud pe la obîrșia pîrîului Pietrile.

Trecînd pe versantul estic al vîrfului, în față ni se deschide bazinul Turcinului Mic în care abundă pinteni de calcar, iar ceva mai jos se zărește un portal ("Poarta Soarelui") provenit prin prăbușirea unei vechi peșteri. Jos, la limita pădurii, într-un cadru pitoresc, se află stîna din Boarneșu. Spre est bazinul este închis de Vîrful Fratoșteanu Mare (2053 m), ultimul bastion al Munților Latoriței pe partea răsăriteană a culmii principale. In continuare, drumul ocolește tot prin sud Vîrful Mogoșu cu relieful său ruiniform care se poate observa dacă ne abatem puțin spre versantul său nordic. Apoi traversăm o mică șa și drumul trece pe partea nordică a culmii. Sîntem deasupra Muntelui Părăginosul și mai jos aproape de liziera pădurii se află un mare saivan construit recent.

In dreptul culmii nordice se desprinde un drum de tractor pe care îl vom aborda părăsind șoseaua de culme. Ne îndreptăm mai întîi spre nord, apoi spre est coborînd spre izvorul Vidruței, un șuvoi puternic de apă limpede și rece care iese de sub stînci calcaroase. De aici vom urma valea Vidruței pe o cărăruie, apoi pe un drum de tractor vizibil de la Cotul Vidruței. în continuare traseul este comun cu traseul nr. 6.


 There are no comments for this message
Login or register to comment