Comunitate

Caută

Evenimente
Vă recomandăm
Marathon Piatra CraiuluiMarathon 7500Bike marathon 4 MountainsCazare Predeal

cazare


Cazare, Pensiuni, Hoteluri

Parteneri
Zitec - software outsourcing romania

Ştirile Radio Cluj


Alpinet on TwitterAlpinet on Facebook

Legislaţie montană - Parcul Naţional Retezat

Bookmark and Share

Parcul Naţional Retezat

 

REGULAMENTUL PARCULUI NATIONAL RETEZAT

 

CAPITOLUL I

ÎNFIINŢAREA, SCOPUL, LIMITELE, ZONAREA ŞI MANAGEMENTUL PARCULUI NAŢIONAL RETEZAT - REZERVAŢIE A BIOSFEREI

Art.1.Parcul Naţional Retezat (PNR), înfiinţat în anul 1935 prin Jurnalul Consiliului de Miniştri nr. 593, reconfirmat prin Legea nr. 137/1995 şi prin Legea 5/2000, este arie protejată de interes naţional şi internaţional, fiind încadrat, conform clasificării IUCN, în categoria a II-a (Parc Naţional).

Art.2. Scopul principal pentru care a fost înfiinţat Parcul Naţional este cel de conservare a diversităţii biologice. De asemenea se urmăreşte eliminarea şi prevenirea activităţilor de exploatare sau utilizare a resurselor naturale care contravin obiectivului de conservare, precum şi asigurarea de condiţii pentru activităţile educaţionale, recreative şi de cercetare ştiinţifică. Se permit activităţi tradiţionale desfăşurate de proprietarii terenurilor, cu reglementarea acestora de Administraţia Parcului Naţional Retezat.

Art.3. Parcul Naţional Retezat a fost declarat Rezervaţie a Biosferei de către Comitetul MaB UNESCO la cea de a VI-a sesiune a Consiliului Internaţional de Coordonare a Programului Om-Biosferă, de la Paris din 1979.

Art.4. Limitele Parcului Naţional Retezat , conform suprafeţei stabilite în Legea nr. 5/2000, sunt cele prezentate în anexa la Regulament .

Art.5. Parcul Naţional Retezat cuprinde următoarele zone funcţionale:

 • Rezervaţia ştiinţifică Gemenele, categoria I-a IUCN (rezervaţie ştiinţifică), zonă de protecţie integrală, destinată cercetării ştiinţifice, cu suprafaţa de 1.630 ha;
 • Zona centrală, categoria II IUCN, cu suprafaţa de 16.866 ha, zonă de conservare a biodiversităţii, în care sunt admise turismul controlat, activităţi de natură educativă şi utilizarea păşunilor de către localnici, în condiţiile stabilite de prezentul Regulament;
 • Zona tampon, în care sunt permise activităţi economice cu respectarea principiilor de utilizare durabilă a resurselor naturale, cu o suprafaţă de 19.551 ha.

Art.6. Responsabilitatea managementului Parcului Naţional Retezat revine Administraţiei Parcului Naţional Retezat (APNR), subunitate a Direcţiei Silvice Hunedoara din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor. APNR integrează într-un plan unitar şi supraveghează toate activităţile din Parcul Naţional Retezat, organizează şi efectuează activităţile specifice, asigurând o gospodărire unitară a Parcului.

Art.7. Activităţile APNR legate de conservarea biodiversităţii sunt coordonate şi aprobate de Consiliul Ştiinţific al Parcului Naţional Retezat.

Art.8. Participarea factorilor interesaţi la gospodărirea Parcului se asigură prin Consiliul Consultativ de Administrare, care are un rol consultativ în planificarea şi realizarea activităţilor legate de gospodărirea Parcului Naţional Retezat.

CAPITOLUL II

ACTIVITĂŢI PERMISE ÎN PARCUL NAŢIONAL RETEZAT

Activităţile de silvicultură, de vânătoare şi pescuit

Art.9. Pe terenurile care fac parte din fondul forestier inclus în Parcul Naţional Retezat se execută numai lucrările prevăzute în amenajamentele silvice, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind zonarea funcţională a pădurilor şi a Parcului Naţional Retezat Lucrări în afara celor prevăzute în amenajamentele silvice se execută doar cu acordul Academiei Române şi cu aprobarea autorităţilor publice centrale, respectiv a Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi a Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului.

Art.10.

 • Vânătoarea se va organiza şi desfăşura în conformitate cu prevederile Legii nr. 103/1996 iar pentru fondurile de vânătoare 57 Râul Mare, 58 Borăscu - Godeanu şi 59 Retezat, fonduri care sunt constituite ca rezervaţii de genofond pentru conservarea marilor carnivore, se vor avea în vedere prevederile Ordinului nr. 949/1999 emis de Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului.
 • Activităţile privind protecţia fondului piscicol, pescuitul şi acvacultura se supun prevederilor Legii nr. 192/19.04.2001.
 • Faptele ilegale din domeniile vânătorii şi pescuitului pot fi constatate şi sancţionate de personalul APNR şi al celorlalte unităţi silvice cu atribuţii în zona Parcului, fiind împuterniciţi în acest sens.

Art.11. Acţiunile de îngrijire a vânatului şi exercitarea vânătorii, cele de protecţia fondului piscicol şi de pescuit de pe toată suprafaţa Parcului se organizează în comun de către personalul de specialitate din ocoalele silvice şi APNR.

Art.12. În cazul producerii de fenomene de forţă majoră (incendii, calamităţi, epizootii, focare de infecţii etc.) instituţiile abilitate intervin conform prevederilor legale, cu obligativitatea înştiinţării APNR.

Păşunat

Art.13.

 • Exploatarea păşunilor alpine este permisă doar pentru animalele persoanelor şi comunităţilor din satele care deţin păşuni în zona Parcului Naţional Retezat.
 • Subînchirierea păşunilor către deţinători de animale din zona învecinată cu Parcul Naţional Retezat, alţii decât proprietarii păşunilor, se face pe bază de contract încheiat între părţi cu aprobarea APNR.

Art.14. Pe teritoriul Parcului Naţional Retezat activitatea pastorală se desfăşoară respectându-se încărcătura de animale conform bonităţii pajiştilor subalpine şi alpine.

Art.15. Păşunatul se supune următoarelor reglementări:

 • păşunatul este interzis pe teritoriul Rezervaţiei Ştiinţifice Gemenele;
 • păşunatul cu caprine este strict interzis pe tot teritoriul Parcului Naţional Retezat;
 • păşunatul este interzis în complexul glaciar Bucura;
 • amplasarea de stâne şi adăposturi pastorale, adaptate specificului montan şi încadrate în peisaj, este permisă numai cu aprobarea APNR;
 • este interzisă amplasarea locurilor de târlire în apropierea pâraielor sau a lacurilor alpine;
 • numărul admis de câini se stabileşte prin contractul de păşunat, în funcţie de numărul de oi din fiecare turmă, în limitele prevăzute de legislaţia în vigoare (Legea nr. 103/1996 etc). Câinii vor avea obligatoriu jujee. Pentru fiecare câine este obligatoriu să se prezinte adeverinţa de vaccinare.
 • trecerea prin fond forestier şi trecerea la apă se face cu respectarea reglementărilor în vigoare, în baza contractului încheiat cu administratorii/proprietarii de pădure.

Art.16. APNR iniţiază periodic studii pentru stabilirea capacităţii de suport a păşunilor pe care le aduce la cunoştinţă proprietarilor în vederea reglementării corespunzătoare a păşunatului.

Art.17. APNR monitorizează activitatea de păşunat în PNR pentru stabilirea impactului acestei activităţi asupra florei si faunei din Parc si pentru stabilirea unor eventuale restricţii in zonele afectate.

Construcţii

Art.18. În Parcul Naţional Retezat există următoarele construcţii:

 • în propritetatea Academiei Române: Casa laborator Gemenele, punctele de observare şi control de la Pietrele, Rotunda, Gura Zlata, cabana Rotunda;
 • în proprietatea Regiei Naţionale a Pădurilor: canton silvic Pietrele, canton silvic şi cabana Gura Zlata, canton silvic Gura Apei, canton silvic şi cabana Rotunda, observator Poiana Pelegii, observator Judele, observator Slăvei, observator Râuşor;
 • în proprietatea S.C Unita: Complexul turistic Pietrele,
 • în proprietatea Clubului Montan Floarea Reginei: refugiul Genţiana;
 • refugiile Salvamont Bucura şi Condor.

Art.19. Pe teritoriul Parcului este interzisă realizarea de construcţii, cu excepţia celor de utilitate publică, care vor deservi activităţi de cercetare sau de administrare şi gospodărire a Parcului.

Art.20. Orice fel de construcţii noi cu scop ştiinţific, adăposturi necesare administrării şi gospodăririi parcului sunt admise cu respectarea prevederilor legale şi cu avizul Consiliului Ştiinţific al APNR.

Art.21. Construirea de cabane/adăposturi turistice în imediata vecinătate a Parcului se va face doar după efectuarea studiului de impact, conform reglementărilor în vigoare, cu accent deosebit pe impactul asupra Parcului. Documentaţiile se avizează de către Consiliul Ştiinţific al PNR.

Cercetare ştiinţifică

Art.22. Cercetarea ştiinţifică în PNR are ca scop primordial conservarea patrimoniului floristic si faunistic al Munţilor Retezat. Pentru realizarea acestui scop, după inventarierea speciilor şi evaluarea gradului lor de periclitare, APNR va asigura monitorizarea continuă a elementelor endemice, periclitate sau rare, precum şi a habitatelor caracteristice şi a speciilor indicatoare.

Art.23. APNR stabileşte măsurile necesare în vederea împiedicării distrugerii voite sau accidentale, de către om, a speciilor de plante sau animale strict ocrotite de pe suprafaţa Parcului.

Art.24. Activitatea de cercetare ştiinţifică pe teritoriul PNR se desfăşoară cu avizul APNR, care sprijină logistic, în măsura posibilităţilor activitatea de cercetare.

Art.25. Activitatea de cercetare în PNR efectuată de către colaboratori externi ai APNR se va desfăşura pe baza unui contract de cercetare încheiat cu APNR. Clauzele contractului se stabilesc de comun acord de către părţi. Dreptul asupra rezultatelor se stabileşte prin contract.

Turism, reguli de vizitare

Art.26. În Parcul Naţional Retezat sunt permise activităţi de turism şi de educaţie, cu respectarea regulilor de vizitare a Parcului.

Art.27. Punctele de acces în Parcul Naţional Retezat sunt la Gura-Zlata, Gura Apei, Rotunda, Râuşor, Cârnic, Baleia , Stâna de Râu, Buta, Câmpuşel.

Art.28. Accesul în Rezervaţia Ştiinţifică Gemenele este permis doar în baza autorizaţiei eliberate de Academia Română - Comisia Monumentelor Naturii.

Art.29. Tariful de vizitare se stabileşte anual cu aprobarea Direcţiei Silvice Hunedoara şi acordul Consiliului Ştiinţific, şi se percepe la punctele de acces şi control Gura Zlata, Gura Apei, Rotunda, Râuşor, Cârnic,Buta, sau pe teritoriul Parcului de către persoane autorizate de APNR. Localnicii provenind din sate care au proprietăţi pe raza PNR nu plătesc tariful de intrare în Parc.

Art.30. Vizitarea Parcului Naţional Retezat este permisă numai pe potecile marcate.

Art.31. Întreţinerea marcajelor turistice, deschiderea de noi trasee şi amplasarea panourilor indicatoare şi informative se face numai, cu aprobarea APNR.

Art.32. Camparea pe teritoriul Parcului Naţional Retezat se reglementează astfel:

 • Camparea este permisă: în zona cabanelor Pietrele, Gura-Zlata, Rotunda, Baleia, Buta, Câmpuşel, în locurile amenajate de deţinătorii de terenuri şi la Poiana Pelegii şi Stâna de Râu,
 • În zona centrală a Parcului este permisă camparea în: căldarea Bucurei, lângă refugiul Salvamont,
 • În regim special, respectiv pentru o singură noapte este permisă camparea în: căldarea lacului Zănoaga, lângă punctul de permanenţă Salvamont.
 • Săparea de şanţuri în jurul locurilor de amplasare a corturilor este interzisă.

Art.33. Aprinderea focului pe teritoriul Parcului Naţional Retezat se reglementează astfel:

 • focurile de tabără sunt permise doar în vetrele special amenajate în acest scop în campările din zonele: Cabana Pietrele, Cabana Gura-Zlata, Poiana Pelegii, cu lemn de foc asigurat de administratorii locului de campare. Se vor respecta normele de prevenire şi stingere a incendiilor;
 • sunt strict interzise adunatul şi defrişarea vegetaţiei lemnoase de orice fel pentru facerea focului.
 • este interzisă aprinderea focului în golul alpin şi în fondul forestier. În locurile de campare din golul alpin sau cele în care nu se asigură lemn de foc de către proprietari, se permite doar utilizarea primusului.

Art.34. Regimul deşeurilor pe teritoriul Parcului Naţional Retezat se reglementează astfel:

 • este interzisă abandonarea deşeurilor de orice fel pe teritoriul Parcului Naţional Retezat; Turiştii au obligaţia de a evacua deşeurile pe care le generează pe timpul vizitării Parcului. Deşeurile vor fi evacuate în afara Parcului şi se lasă doar în locuri special amenajate pentru colectare;
 • locurile permise pentru depozitarea temporară a deşeurilor provenite din activitatea cabanelor sunt: Cârnic, Cabana Pietrele, Cabana Gura-Zlata, Cabana Gura Apei, Cabana Rotunda, Canton silvic Câmpuşel, Cabana Buta, Cabana Baleia;
 • responsabilitatea depozitării temporare a deşeurilor la cabane cu respectarea condiţiilor legale, astfel încât să nu existe posibilitate de acces pentru câini şi animale sălbatice, revine gestionarilor cabanelor în cauză;
 • responsabilitatea evacuării, cel puţin o dată pe lună, a deşeurilor menajere provenite din activitatea cabanelor revine administratorilor acestora.

Art.35. Se interzice tăierea, incendierea, distrugerea sau degradarea prin orice mijloace a jneapănului şi a zâmbrului.

Art.36. Se interzice tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, puieţilor sau lăstarilor, precum şi însuşirea celor rupţi sau doborâţi de fenomene naturale sau de către alte persoane.

Art.37. Se interzice distrugerea, degradarea, respectiv colectarea în orice scop a plantelor, florilor sau a animalelor de orice fel din Parcul Naţional Retezat.

Art.38. Colectarea de specii de floră şi faună se poate face doar cu scop ştiinţific şi numai cu acordul scris al APNR.

Art.39. Accesul câinilor în PNR este permis doar în condiţiile în care câinii sunt ţinuţi permanent în lesă şi cu achitarea tarifului de intrare. Formaţiile Salvamont pot utiliza în acţiunile lor câini utilitari.

Art.40. Perturbarea liniştii în Parc este strict interzisă.

Art.41. Este strict interzisa distrugerea sau degradarea panourilor informative si indicatoare, precum şi a plăcilor, stâlpilor sau a semnelor de marcaj de pe traseele turistice.

Art.42. Este strict interzisă degradarea refugiilor, adăposturilor, podeţelor, sau a oricărei alte construcţii sau amenajări de pe teritoriul Parcului.

Art.43. Folosirea ambarcaţiunilor de orice tip pe lacurile alpine, cu excepţia celor destinate pentru colectarea de probe pentru cercetări ştiinţifice, este interzisă.

Art.44. Scăldatul şi utilizarea de detergenţi pentru spălare în apele curgătoare şi în lacurile alpine sunt interzise.

Art.45. APNR monitorizează turismul pe teritoriul PNR, în vederea stabilirii impactului acestei activităţi asupra florei si faunei din Parc şi pentru stabilirea măsurilor de protecţie ce se impun, inclusiv a celor de restricţionare a accesului turiştilor, dacă acest lucru se impune pentru conservare.

Serviciul Salvamont

Art.46. Pe teritoriul PNR funcţionează formaţii Salvamont care asigură permanenţă în puncte fixe, patrulează pe traseele turistice şi intervin în caz de accidentare a turiştilor aflaţi in Masivul Retezat.

Art.47. Punctele de permanenţă Salvamont în Parcul Naţional Retezat sunt stabilite la Bucura, Poiana Pelegii, Zănoaga, Râuşor, Genţiana şi Pietrele.

Art.48. Membrii echipelor Salvamont colaborează cu APNR în acţiunile de pază organizate pe teritoriul Parcului.

Art.49. APNR sprijină logistic echipele Salvamont în cazuri de forţă majoră (accidente grave).

Art.50. Competiţiile şi manifestările cu caracter sportiv se organizează doar cu acordul serviciilor publice Salvamont şi cu avizul APNR.

Finanţarea activităţilor

Art.51. Finanţarea activităţilor APNR se asigură din fonduri provenite:

 • din Proiectul "Managementul Conservării Biodiversităţii", în perioada 2000-2004;
 • de la Regia Naţională a Pădurilor, Direcţia Silvică Hunedoara;
 • activităţi proprii;
 • subvenţii, donaţii, sponsorizări.

CAPITOLUL III

SANCTIUNI

Art.52. Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage, după caz, răspunderea disciplinară, contravenţională, penală, materială sau civilă conform legislaţiei în vigoare.

Art.53. Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost savârşite astfel încât potrivit legii penale, să constituie infracţiuni:

 • încălcarea prevederilor art.13, alin.1 se sancţionează cu amendă de la 3.000.000 lei la 15.000.000 lei
 • încălcarea prevederilor art.13, alin.2 se sancţionează cu amendă de la 15.000.000 lei la 75.000.000 lei
 • încălcarea prevederilor art.14 se sancţionează cu amendă de la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei
 • încălcarea prevederilor art.15, lit.a şi art.33, lit.b se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei
 • încălcarea prevederilor art.15, lit.b se sancţionează cu amendă de la 15.000.000 lei la 45.000.000 lei
 • încălcarea prevederilor art.15, lit.c se sancţionează cu amendă de la 8.000.000 lei la 12.000.000 lei
 • încălcarea prevederilor art.15, lit.d se sancţionează cu amendă de la 15.000.000 lei la 50.000.000 lei
 • încălcarea prevederilor art.15, lit.e se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei
 • încălcarea prevederilor art.19, art.20 şi art.21, se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 25.000.000 lei
 • încălcarea prevederilor art.28, art.31, art.32, lit.a, b şi c, art.41 şi art.43 se sancţionează cu amendă de la 1.000.000 lei la 2.000.000 lei
 • încălcarea prevederilor art.29 şi art.30 se sancţionează cu amendă de la 100.000 lei la 200.000 lei
 • încălcarea prevederilor art.32, lit.d şi art.50 se sancţionează cu amendă de la 1.500.000 lei la 2.500.000 lei
 • încălcarea prevederilor art.33, lit.a şi c şi art.40 se sancţionează cu amendă de la 1.200.000 lei la 2.000.000 lei
 • încălcarea prevederilor art.34, lit.a se sancţionează cu amendă de la 600.000 lei la 800.000 lei
 • încălcarea prevederilor art.34, lit.c şi d se sancţionează cu amendă de la 800.000 lei la 1.200.000 lei
 • încălcarea prevederilor art.37 se sancţionează cu amendă de la 100.000 lei la 300.000 lei
 • încălcarea prevederilor art.40 se sancţionează cu amendă de la 300.000 lei la 800.000 lei
 • încălcarea prevederilor art.39 şi art.44 se sancţionează cu amendă de la 500.000 lei la 1.500.000 lei
 • încălcarea prevederilor art.42 se sancţionează cu amendă de la 500.000 lei la 2.000.000 lei

Art.54.

 • Încălcarea altor prevederi ale Regulamentului se sancţionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
 • Sancţiunile stabilte în prezentul Regulament se pot aplica atât persoanelor fizice cât şi persoanelor juridice.

Art.55. Prevederile art.53 se completează cu dispoziţiile Legii nr.32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.

CAPITOLUL IV

DISPOZIŢII FINALE

Art.56. Aplicarea prezentului Regulament se face de către personalul APNR. Personalul împuternicit să aplice Regulamentul îşi va dovedi identitatea cu legitimaţii al căror format va fi popularizat în mass-media şi pe panourile informative de la intrările în Parc.

Art.57. Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute prin Regulament se face de către persoanele împuternicite în acest sens de Consiliul judeţean Hunedoara.

Art.58. Prezentului regulament poate fi modificat la propunerea APNR, cu acordul Consiliului Ştiinţific, prin hotărâre a consiliului judeţean.

Art.59. Anexa prevăzută la art.4 face parte integrantă din prezentul Regulament.

Autor: Adi Glavan
Înscris de: Mihai Măruşcă
Vizualizări: 23055, Ultima actualizare: Joi, 21 Mar 2002Legaturi cu Ghidul Montan:
Muntii RETEZAT  
Comentariu
Fără foto Stefan Militaru, Marţi, 28 Ian 2003, 7:42

Am si eu o intrebare:Cabana Buta nu se afla in P. N. R.?:-(

Comentarii pentru acest articol
Autentifica-te sau inregistreaza-te pentru a inscrie comentarii